Thông Báo về Quyền theo Tiêu Đề VI Đạo Luật Quyền Công Dân Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Metropolitan of Harris County, Texas

Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Metropolitan (METRO) vận hành các chương trình và dịch vụ của mình bất kể chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia tuân theo Tiêu Đề VI Đạo Luật Quyền Công Dân. Bất cứ ai tin rằng mình cảm thấy buồn phiền vì bất cứ hành động phân biệt đối xử phi pháp nào theo Tiêu Đề VI, người đó có thể gửi thư phàn nàn lên METRO.

Để biết thêm thông tin về chương trình quyền công dân của METRO và các thủ tục gửi thư phàn nàn, hãy liên hệ 713-652-8658; email TitleVI@ridemetro.org hoặc ghé qua văn phòng quản lý của chúng tôi tại địa chỉ 1900 Main Street, Houston, TX 77002. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang mạng của METRO: www.ridemetro.org.

 

If information is needed in another language, contact 713-658-0180.

Spanish - Si necesita informacion en otro idioma, por favor llame al 713-658-0180.

Chinese - 如果需要资料翻译 ,请拨打 713-658-0180.

Vietnamese - Nếu cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, hãy liên lạc số 713-658-0180.

French -Si vous avez besoin d'informations dans une autre langue, contactez le 713-658-0180.

Arabic - 713-658-0180 ذا كانت المعلومات المطلوبة بلغة أخرى، الرجاء الاتصال على